شرح ساده مراحل قانون جذب

یکی از دلایلی که به خواسته های خود نمی رسیم این است که به این مراحل دقت نمی کنیم

مطالعه می کنم :   چگونه احساس خوب داشته باشیم؟