وبینار عادتهای اتمی

همیشه این سوال وجود داشت که چرا با اینکه هدفی در زندگی داریم و برای رسیدن به آن تلاش میکنیم اما موافعی پیش می آید که به یا بیخیال هدف می شویم و یا خیلی دیر به آن دست پیدا میکنیم

این دقیقا تنها تفاوت میان دو نفر است که در بازی های المپیک شرکت میکنند، یکی از آنها اول و دیگری هیچ مقامی نمی آورد

هر دوی آنها هدف داشته اند اما فقط یکی به مقام قهرمانی رسید. پس داشتن هدف به تنهایی برای رسیدن به موفقیت کافی نیست

بلکه داشتن عادتهایی که ما را به این هدف برسانند بسیار مهم است