زمانی که قصد برگزاری دوره تحقق رویاها را برای اولین بار داشتم ، بسیار به این فکر کردم که چه نامی برای دوره انتخاب کنم که تمام مفهوم و هدف آن را برساند. تا اینکه نام تحقق رویاها انتخاب شد. زندگی من فراز و نشیب بسیار زیادی داشت و در حال حاضر مسیر جدیدی را در حال پیمودن هستم اما این مسیر جدید با گذشته من بسیار تفاوت دارد و این تفاوت در نوع نگرش ، افکار و باورها نهفته است که باعث شده تصمیمات بهتر بگیرم و اقدامات بهتری داشته باشم در نتیجه به نتایج عالی برسم.

تمام این مسیری که خود در آن قرار دارم و با نهایت لذت در حال رسیدن به اهدافم هستم را در قالب دوره ی تحقق رویاها به کسانی که خواستار این موفقیت هستند ارائه می دهم.

مسیری که در این دوره آموزش داده می شود به سوی تحقق رویاهایتان برنامه ریزی شده است.