چگونه به احساس خوب برسیم؟

احساس نتیجه ی باورهای ما است ، پس اگر یاد بگیریم باورهای خود را تقویت کنیم ، احساس بهتری خواهیم داشت

مطالعه می کنم :   دلایل نرسیدن به اهداف - قسمت دوم